TORKRETOWANIE

Torkretowanie. Jak przygotować mieszankę i wykonać torkretowanie

Przygotowanie powierzchni do torkretowania

Powierzchnia betonu przygotowana do ułożenia torkretu nie może zawierać lokalnych wgłębień ani wystających fragmentów’ (aby nie występowały nagłe zmiany grubości narzucanej warstwy betonu). Gładkie powierzchnie i skorodowane powinny być oczyszczone i uszorstnione przez przedrapanie szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. Należy zwrócić uwagę na skucie w całości warstw skorodowanych i zagrożonych korozją. Kierownik Projektu może nakazać zbadanie zasadowości betonu przy pomocy fenoloftaleiny. oraz głębokości karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawartość chlorku siarczanów’. Skuć należy warstwy o pH<8 oraz z chlorkami. W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowało odsłonięcie zbrojenia, należy skuwać tak głęboko, aby umożliwić oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na całym jego obwodzie. W przypadku odkrywania pręta na całym obwodzie beton poza prętem należ}7 odkuć na głębokość minimum 1 cm.

Podłoże przeznaczone do torkretowania powinno być nasycone wodą. aby nie następowało odciąganie wody ze świeżego torkretu oraz w7 celu wywołania pęcznienia podłoża betonowego dla zrekompensowania różnicy skurczów7 świeżego torkretu i starego podłoża. Takie nasycenie powinno być prowadzone przez minimum 2-3 dni. Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezpośrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub strumieniem wody. Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu oraz przepiaskowanie. a bezpośrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub strumieniem wrodv W przypadku, gdy grubość natrysku przekracza 4 cm beton należy stosować na wcześniej osiatkowaną lub zazbrojoną powierzchnię.

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Odkryte zbrojenie w7 istniejących elementach oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do 2. stopnia czystości wg PN-ISO-8501-1:1996 i następnie zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie metodami malarskimi, firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie cementu przeznaczonym do zabezpieczenia antykorozyjnego, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
W miejscach określonych w  Dokumentacji Projektowej należ  zastosować torkret z dodatkiem inhibitorów korozji. Pierwszą warstwę powłoki antykorozyjnej nanieść tego samego dnia. kiedy oczyszczono stal.

Torkretowanie

W czasie nakładania betonu natryskowego należ)’ przestrzegać następujących zasad:
– grubość narzucanej warstwy
– duże wnęki wypełnić wcześniej przed właściwym torkretowaniem.
– nie wypełniać torkretem wąskich rys. szczelin i pęknięć.
torkret wykonywać od dołu w górę warstwami o grubości K2 cm.
– przerwy w natryskiwraniu (betonowaniu) poszczególnych warstw – od 1 do 2 dni.
– przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubości pierwszej warstwy powinna być tak dobrana, aby całkowicie wypełniła przestrzeń pod prętami i pomiędzy prętami,
– warstwa torkretu powinna być jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych.
torkretowanie powinno odbywać się w’ następujących warunkach atmosferycznych:
– temperatura powietrza co najmniej + 5 oC.
– temperatura podłoża powyżej 0 oC.
– wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% – dla suchej mieszanki.
– bez intensywnego nasłonecznienia, wysuszającego wiatru i wysokiej temperatury (powyżej 35 oC), a także przy zapewnieniu w ciągu pierwszych dni po betonowaniu temperatury powietrza powyżej 0 oC,
– w-budowanie mieszanki powinno nastąpić bezpośrednio po wymieszaniu, a najpóźniej po 2 godzinach, gdy wilgotność składników’ jest mniejsza od 2%. 1 godziny, gdy wilgotność wynosi 2 – 4%. 0.5 godziny przy wilgotności składników* powyżej 4%. Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na ułożonym torkrecie powinna być wyrażona przez Kierownika Projektu wpisem do Dziennika budowy.
Przewiduje się wykonanie 1 lub 2 warstw torkretu łącznej grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową. Powierzchnia torkretowana i grubość torkretu może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego stanu podpór. Każdorazowo zmiany należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu i Projektantem. Narzucony torkret powinien być zbity, wilgotny i matowy i nie powinien uginać się pod naciskiem palca. Połysk na powierzchni świadczy o nadmiarze wody. Wykończenie torkretu w technologii „Cut and Flash” – faktura baranka, po uprzednim wyrównaniu powierzchni.

Pielęgnacja torkretu
Natychmiast po zatorkretowaniu i wyrównaniu należy rozpocząć zabiegi pielęgnacyjne trwające przez 7 dni. polegające przede wszystkim na zabezpieczeniu świeżego betonu przed odparowaniem wody. Pielęgnacja polega na zraszaniu (tworzenie mgły), a nie polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotność powietrza przekracza 85% można zrezygnować z tych zabiegów7. Powierzchnie torkretowrane należy chronić przed deszczem, wiatrem i intensywnym nasłonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymałości 5 MPa należy torkret chronić przed mrozem.

torkretowanie
torkretowanie