Montaż geomembrany PEHD – usługowe zgrzewanie folii

Montaż geomembrany PEHD wykonują firmy dysponujące kwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym sprzętem do zgrzewania grubej folii PEHD. Poprawne zainstalowanie geomembrany niestety nie jest możliwe bez spełnienia tych dwóch warunków, ponieważ uzyskanie szczelności połączeń wymaga wprawy oraz użycia niezawodnego dedykowanego sprzętu.

Proces montażu geomembrany obejmuje przygotowanie podłoża, rozkładanie folii PEHD, zgrzewanie paneli geomembrany, kontrola szczelności szwów.

Zapytaj o ceny geomembrany PEHD wraz z montażem w HURTLAND.

Poniższy film pokazuje złożoność procesu układania geomembrany. Układanie geomebrany na terenie całej Polski.

Pomocny jest także szczegółowy opis montażu geomembrany – przykładowy plik sst do pobrania poniżej. Montaż geomembrany PEHD w skrócie.

Rozkładanie geomembrany

Kierownik, wspólnie z inwestorem, powinien uzgodnić następujące szczegóły. Jeżeli istnieje jakikolwiek brak porozumienia lub wątpliwość, prowadzący roboty powinien przerwać rozkładanie materiału do czasu rozwiązania problemu.

Montaż geombrany PEHD

Można prowadzić rozkładanie, pod warunkiem, że:

  • sprzęt służący do rozwijania nie niszczy podłoża,
  • personel będący w kontakcie z folią nie pali, nosi odpowiednie obuwie i nie robi nic innego, co naraziło by folię,
  • użycie pojazdu o małym nacisku na podłoże, na gumowych kołach (np. rodzaj specjalistycznego łazika) jest dozwolone na geomembranie pod warunkiem zapewnienia właściwej uwagi w celu uniknięcia uszkodzeń i nadmiernego ruchu.

Kolejność układania paneli powinna brać pod uwagę warunki spływu wód, kierunek wiatru, podłoże, dostęp do placu budowy i ustalony cykl robót.

Panele geomembrany nie powinny być rozkładane podczas złych warunków pogodowych narażających ciągłość powłoki uszczelnienia. Panele te powinny być zgrzane jak najszybciej po rozwinięciu i cały ułożony materiał powinien być właściwie oznaczony.

Inspekcja wizualna

Wykonawca wraz ze skierowanym niezależnym Inspektorem powinni jak naj-szybciej po rozwinięciu obejrzeć każdy panel w celu ustalenia uszkodzeń i miejsc wymagających naprawy. Miejsca te powinny być oznaczone.

Zgrzewanie geomebrany na placu budowy

Zgrzewanie polowe polega na łączeniu sąsiednich paneli metodami termicz-nymi.
Schemat (plan) połączeń.

Ogólnie, szwy powinny być ukierunkowane równolegle do największego spadku skarp, tj. zorientowane wzdłuż, a nie w poprzek skarpy. W narożnikach i na powierzchniach nieregularnych geometrycznie liczba szwów powinna być minimalizowana. Szew poziomy nie powinien znaleźć się na panelu niższym niż 1,8 m od podnóża skarpy – nie dotyczy to skarp o nachyleniu do 1:6. Szwy skośne do stoku są dopuszczalne pod warunkiem, że krawędzie paneli docięte są pod kątem 450.

Połączenie uważa się za oddzielny szew, jeżeli łączy dwa lub więcej paneli. Naprawy nie są w tym znaczeniu szwem.

System numeracji oznaczającej dwa sąsiednie panele opisuje połączenie między nimi.

Urządzenia do zgrzewania geomembrany

Sposoby dopuszczone do łączenia i reperacji materiału w warunkach polo-wych to zgrzewanie ekstruzyjne i fuzyjne. Każde urządzenie zgrzewające po-winno mieć dokładną kontrolkę temperatury w celu zapewnienia właściwej temperatury łączenia.

Proces zgrzewania fuzyjnego – szew podwójny

Metoda ta jest używana do łączenia ze sobą paneli materiału i nie jest prze-znaczona do łatania i opracowywania szczegółów. Aparat powinien być typu „gorący klin”, zwykle z „rozdwojonym klinem” umożliwiającym ciśnieniową kontrolę.

Urządzenia typu fuzyjnego powinny być samojezdne i wyposażone w czynne regulatory i czytniki temperatury klina i prędkości przesuwu w celu umożliwie-nia kontroli Instalatorowi.

Proces zgrzewania ekstruzyjnego (wytłaczania/napawania) – szew pojedynczy

Sposób ten powinien być używany w pierwszej kolejności do napraw, łat i wykonywania specjalnych elementów. Metoda jest również właściwa przy łącze-niu nowych paneli ze starym uszczelnieniem, którego krawędź jest niedostęp-na dla zgrzewania fuzyjnego.

Ekstruder (zgrzewarka ręczna) powinien być wyposażony w czytnik i regulator temperatury.

Przygotowanie połączeń

Instalator powinien sprawdzić przed zgrzewaniem, czy obszar zgrzewu wolny jest od wilgoci, kurzu, brudu piasku lub innych okruchów; czy zrobiony jest właściwy zakład na połączeniu; czy połączenie jest właściwie „sfastrygowane” i fazowane do zgrzewu napawanego i czy połączenia są wykonywane w sposób minimalizujący efekt „rybich ust” (nadmiar materiału jednego panelu nad drugim w szwie).

Połączenia próbne (próbne zgrzewy)

Przed właściwym zgrzewaniem powinny być wykonane szwy próbne, zgodne z wytycznymi projektu. Szwy próbne powinny być zrobione z użyciem odpo-wiedniego rozmiaru kawałków tej samej lub identycznej geomembrany, aby potwierdzić, że procedura i warunki polowe są odpowiednie. Każdej próbce szwu powinien być nadany numer, a rezultaty zapisane w formularzu.

  • szwy próbne powinny być wykonane dla każdej użytej zgrzewarki i każdego operatora ekstrudera oraz przez każdego pierwszego operatora zgrzewarki fuzyjnej.
  • przejściowy zgrzew próbny powinien być wykonany prze każdą zmianą, tj. z reguły rano i po przerwie śniadaniowej.
  • próbne szwy podwójne powinny mieć długość ok. 1,8 m i szerokość 0,3 m, ze szwem w osi podłużnej próbki. Dla szwu pojedynczego szew próbny powinien być długi na 0,9 m i szeroki na 0,3 m, ze szwem w osi jw.
  • cztery próbki, każda szerokości 2,5 cm i długości 15 cm, powinny być wy-cięte z próbnego szwu za pomocą gilotyny. Dwie z nich powinny być sprawdzone na ścinanie, a dwie na odrywanie w polowym tensometrze. Podczas testu szwu podwójnego oba szwy (zewnętrzny i wewnętrzny) powinny być sprawdzone. Rezultaty wszystkich testów powinny przynajmniej dorównywać wymaganiom projektu.

Zgrzewanie paneli geomembrany

Po zatwierdzeniu wyników próbnych połączeń można rozpocząć pracę na rozwiniętych panelach. Wszystkie szwy powinny być sprawdzone sposobem nieniszczącym i niszczącym. Każdy ukończony zgrzew powinien być właści-wie oznaczony.

Kontrola zgrzewów

Po wykonaniu połączeń poszczególnych arkuszy i wstawek geomembrany należy wykonać próbę szczelności poszczególnych szwów. Połączenia wykonane podwójnym szwem należy poddać próbie ciśnieniowej poprzez wpompowanie w szczelinę powietrza o ciśnieniu 200 kPa i utrzymywaniu tego ciśnienia przez 5 minut (dopuszczalny spadek ciśnienia 10%). Spoiny napawane wykonywane przy pomocy drutu polietylenowego należy skontrolować przy pomocy klosza wytwarzającego podciśnienie. W komorze należy wytworzyć podciśnienie około 3,4 kPa. Jeżeli w ciągu 5 do10s nie pojawią się na zwilżonej roztworem mydlanym powierzchni spoiny pęcherzyki powietrza, to spoinę można uznać za szczelną. Kontroli jakościowej należy poddać 100 % wykonanych połączeń.

Wybrane losowo wycinki spoin (minimum 30 %) należy zbadać laboratoryjnie (próby wytrzymałościowe). W warunkach polowych do badań niszczących na-leży używać zrywarki ręcznej. Przyjąć następujące wartości niszczącej siły dopuszczalnej:

  • w badaniu na ścinanie spoiny 90% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy płynięciu,
  • w badaniu na odrywanie spoiny 70% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy płynięciu.