Odpowiedzialność za szkody spowodowane oblodzeniem schodów i chodników

Odpowiedzialność za szkody spowodowane oblodzeniem schodów i chodników

Dlaczego zarządcom nieruchomości opłaca się ponosić koszty odladzania chodników i schodów wejściowych do zarządzanych przez nich nieruchomości? Odpowiedź na to retoryczne pytanie znajdujemy w  dwóch ustawach: w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Pierwsza wspomniana ustawa wskazuje obowiązki zarządcy drogi, których niedochowanie skutkuje odpowiedzialnością cywilną. Do zadań zarządcy drogi w szczególności należy utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek pozostający w bezpośrednim związku z wykorzystaniem drogi. W praktyce, oznacza to, że na zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek m.in. zimowego utrzymania chodnika.

Druga ustawa mówi m.in. o obowiązku w ramach zadań własnych gminy w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Skuteczne środki chemiczne do usuwania oblodzenia kupisz w cenach hurtowych w HURTLAND

Podmiotem zobowiązanym do utrzymania drogi lub chodnika, a także usunięcia sopli należy w pierwszej kolejności ustalić właściwego zarządcę dla danego odcinka drogi lub chodnika, budynku gdzie doszło do szkody. Takim właściwym podmiotem – zarządcą drogi, posesji, są odpowiednio:

  • dla dróg krajowych i autostrad – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • drogi wojewódzkiej – zarząd województwa;
  • drogi powiatowej – zarząd powiatu;
  • drogi gminnej – wójt (burmistrz, prezydent miasta);
  • autostrady płatnej – jeżeli nie określono inaczej w umowie koncesyjnej – podmiot będącego koncesjonariuszem;
  • drogi wewnętrznej – podmiot zarządzający nieruchomością – może to być np. wspólnota, spółdzielnia czy też osoba (firma) będąca właścicielem danego terenu;
  • chodników bezpośrednio przy granicy posesji – właściciel posesji lub jej zarządca; w sposób oczywisty, do obowiązków właściciela posesji lub jej zarządcy należy także odladzanie schodów i wejść do klatek schodowych – jest to newralgiczny element zimowego utrzymania nieruchomości, ze względu na statystycznie duże ryzyko wystąpienia wypadków właśnie w obrębie tych miejsc.
  • chodników będących otoczeniem drogi publicznej – zarządca drogi publicznej (należy ustalić, do której z wyżej wskazanych kategorii należy droga, przy której znajduje się chodnik);
  • przystanków, wydzielonych torowisk tramwajowych – zakład komunikacji, które użytkują przystanek bądź torowisko.

Oblodzenie chodników – obowiązek utrzymania zimowego chodników przez administratora