geosiatki drogowe

Geosiatka drogowa – wytyczne stosowania

Rozwiązanie techniczne z wykorzystaniem geosiatki do nawierzchni asfaltowych pokazuje przykładowe SST.

Ogólne zasady wykonania robót w zakresie układania geosiatki.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Geosiatki należy układać pod ścisłym nadzorem i zgodnie z zaleceniami przedstawiciela producenta i Inspektora.

Geosiatka powinna być ułożona na wyrównanej warstwie i bezpośrednio przed ułożeniem warstwy wiążącej.

Przed rozłożeniem siatki należy skropić podłoże emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową wg ST-D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” zgodnie z zaleceniami producenta lub Aprobaty technicznej. Szerokość pasa skropienia powinna być o około 0,20 do 0,30 m większa niż szerokość pasa geosiatki, która ma być ułożona.

Geosiatkę można układać dopiero po ostygnięciu warstwy, na której ma być rozłożona po rozpadzie emulsji.

W wypadku łączenia pasów geosiatki szerokość poprzecznego zakładu, w kierunku rozkładania geosiatki, wynosi min. 0,2 m a w kierunku poprzecznym min. 04 m. Dolna warstwa zakładu skrapiana jest dodatkowo lepiszczem w ilości ok. 0,4 kg/m2.

Powierzchnia skrapiana lepiszczem asfaltowym powinna być czysta. Części geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami należy wyciąć. Miejsca te należy powtórnie skropić wraz z brzegiem otaczającej geosiatki, a następnie wkleić w nie prostokątną łatę z geosiatki o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z nakładem ok. 0,10 m. Przed ułożeniem warstwy bitumicznej na ułożonej geosiatce należy naprawić miejsca odklejone, fałdy, pęcherze i rozdarcia.

Siatkę umocować stosownie do zaleceń producenta

https://hurtland.eu/cena/geosiatka-drogowa/